Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen vBridge BV, verder vermeld als vBridge en de opdrachtgever. 

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Elke wijziging, bijvoegsel of afwijking aan deze voorwaarden zal verplicht het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst.

2. Offertes

Tenzij schriftelijk anders vermeld zijn de offertes van vBridge steeds vrijblijvend. vBridge kan deze steeds intrekken zonder opgave van reden zolang deze offerte niet door haarzelf of door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd werden. Iedere overgemaakte bestelling verbindt de opdrachtgever, doch verbindt vBridge slechts na schriftelijke bevestiging of begin van uitvoering ervan. De prijzen zijn steeds voor herziening vatbaar afhankelijk van de datum van de prijsofferte, de periode van uitvoering en door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door vBridge wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en vBridge met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden vBridge slechts nadat deze schriftelijk door vBridge zijn bevestigd.

4. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door vBridge mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle vragen van vBridge in verband met het werk te beantwoorden binnen de 3 werkdagen en ervoor te zorgen dat alle informatie die verschaft wordt waar en correct is.

5. Garantie geleverde materialen

De door de opdrachtgever geleverde materialen voor publicatie ressorteert onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever met inbegrip van alle eventuele rechten, bijdragen en belastingen van welke aard dan ook, welke op de materialen, zowel qua tekst als qua afbeeldingen vermeld staan. vBridge behoudt zich het recht om autonoom en zonder enige inmenging de meegedeelde informatie te verwerken met oog op publicatie. De opdrachtgever neemt het op zich om vBridge schadeloos te stellen voor om het even welk recht van privacy of publiciteit of om het even welk ander recht van om het even welke andere partij.

6. Exclusiviteit

Er wordt de opdrachtgever geen enkele exclusiviteit gegeven onder welke vorm ook.

7. Termijn van levering

Het vermelden van leveringstermijnen houdt vanwege vBridge geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van een schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

8. Webhosting en cloud-diensten

vBridge kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade door het gebruiken of misbruiken, onbereikbaarheid of verwijderen van de services, tenzij dat contractueel anders werd vastgelegd.
De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn applicatie, inclusief het verkrijgen van de wettelijke toelating zodat ze de Belgische wetgeving niet schenden. 

9. Op verbruik gebaseerde diensten

Indien licenties of diensten van derden bestaan uit op verbruik gebaseerde diensten, met inbegrip van abonnementsdiensten die door een andere partij dan vBridge worden uitgevoerd, dan wordt de vergoeding voor een dergelijke dienst bepaald door de licentiegever of het bedrijf dat de dienst uitvoert. Dergelijke vergoedingen staan niet altijd vast en kunnen afhankelijk zijn van het gebruik van de toepasselijke diensten en softwarelicenties door de klant. De klant zal het factureringsmodel beoordelen en aanvaarden en zal de vergoedingen betalen in overeenstemming met de voorwaarden van derden. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het begrijpen van elk factureringsmodel van derden.

vBridge treedt in zo'n geval op als tussenpersoon en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verliezen, wijzigende kosten of storingen bij deze diensten. 

10. Auteursrecht

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van ontwikkeling, concept, design ten aanzien van het voorlopige en definitieve werk en van de ontwikkelingen, concepten en designs alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan vBridge. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen vBridge en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van ontwikkeling, concept en design blijven deze rechten bij vBridge. Zolang geen andere afspraken tussen vBridge en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door vBridge aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen blijven deze eigendom van vBridge.

11. Auteursrechthebbende

vBridge garandeert dat het geleverde goed en/of dienst door of vanwege vBridge is ontworpen en dat vBridge geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

12. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

13. Naamsvermelding

vBridge is ten alle tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of haar naam te laten vermelden in om het even welke publicatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder de vermelding van de naam vBridge openbaar te maken of te verveelvoudigen.

14. Gebruik en licentie

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met vBridge verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen de partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 

15. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van vBridge veranderingen in de voorlopige of definitieve werken aan te brengen. vBridge kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging vBridge als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding betaald te worden op basis van de gebruikelijke door vBridge gehanteerde tarieven.

16. Eigen reclamevoering

Zolang hierover geen andere afspraken zijn gemaakt, heeft vBridge de vrijheid om het gepresteerde werk te gebruiken voor eigen publiciteit en reclamevoering.

17. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen de kosten die vBridge voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder haar normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. Jaarlijks worden in januari de honoraria geïndexeerd volgens de Agoria Digital index.

18. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien vBridge door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

19. Gebruiksvergoeding

In het tussen de partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het werk, voor zover dit betreft het gebruik van het werk, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

20. Betalingsverplichting

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
Behoudens andere en schriftelijke overeenkomsten met vBridge dienen alle betalingen van facturen plaats te vinden op het vestigingsadres binnen de dertig dagen na facturatiedatum. Interesten van 10,5% lopen per kalendermaand en van rechtswege zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. 

Bij niet-betaling op de vervaldag zal vBridge van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onverminderd de interesten en de eventuele gerechtskosten: 
- de lopende opdrachten mogen schorsen. Bij niet-betaling op de vervaldag is vBridge vrij om bovengenoemde werken en diensten uit het systeem te schorsen zonder dat de opdrachtgever enig recht heeft op een schadevergoeding hiervoor.
- het totaalbedrag van elke factuur welke niet betaald is op de vervaldag, verhogen met de forfaitaire, conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal verschuldigd bedrag met een minimum van € 150, dit wegens de bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet-betaling met zich meebrengt, onverminderd de verordening tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade. 

Bij niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk door vBridge opeisbaar. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke discontokosten gemaakt in verband met de te late betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een eventuele bemiddelaar is en blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle plaatsingen die hij aan vBridge toevertrouwd, ook al wordt de factuur op een andere naam opgemaakt. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichting door de opdrachtgever worden alle door vBridge binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde goederen en/of diensten te gebruiken.

21. Betalingsmodaliteit

Betalingen kunnen enkel en alleen geschieden door overschrijving naar de rekening van vBridge BV, steeds met vermelding van het correcte  factuurnummer.

22. Herroepen opdracht

Elke annulering van de bestelling door de opdrachtgever voor de uitvoering van het bestelde werk dient per aangetekend schrijven te gebeuren en is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door vBridge. In dergelijke gevallen dient de opdrachtgever het gehele honorarium dat vBridge zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt te voldoen.

23. Duurovereenkomsten

De overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar tenzij schriftelijk anders vermeld, en is stilzwijgend verlengbaar voor een periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders vermeld. De opzegging van de huidige overeenkomst door de opdrachtgever dient te gebeuren uiterlijk 60 dagen voor de vervaldatum van dit contract en dit per aangetekend schrijven. In geval van faillissement eindigt deze overeenkomst van rechtswege en zonder opzegtermijn. Wanneer de werkzaamheden van vBridge uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van ten minste drie maanden.

24. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van vBridge redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft vBridge het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dat geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien handelingen of gedragingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van vBridge redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft vBridge naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

25. Aansprakelijkheid

vBridge kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de verstrekte informatie, welke onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever ressorteert. Zij kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tijdelijke niet-beschikbaarheid van de informatie welke de opdrachtgever liet publiceren, welke de reden hiervan ook is. Door de specifieke aard van de aangeboden goederen en diensten kan vBridge geen waarborg geven van welke aard ook en vergissingen en/of fouten met betrekking tot de publicatie van de gegevens van de opdrachtgever kunnen in geen geval tot schadevergoeding aanleiding geven, doch deze vergissingen en/of fouten zullen binnen een korte termijn worden rechtgezet. vBridge kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

26. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van vBridge voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het vBridge toekomende honorarium.

27. Kopiëren van materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan vBridge niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het niet-bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

28. Gebruik van clouddiensten

De kosten die gepaard gaan met het gebruik van clouddiensten zijn raadpleegbaar op de respectievelijke websites en prijslijsten.

29. Privacybeleid

Indien de Klant als 'verantwoordelijke' in de zin van de GDPR-wetgeving persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van vBridge BV, moet de klant op grond van de GDPR-wetgeving een 'verwerkersovereenkomst' te sluiten met vBridge BV en daarvoor het initiatief nemen..
Indien de klant dit niet doet,  garandeert hij de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de klant vBridge BV tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van vBridge BV, zal vBridge BV voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan vBridge als 'verantwoordelijke' oplegt.

30. Openbaarmaking en verveelvoudigen

Alvorens tot openbaar maken of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen de partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van het werk goed te keuren. Klachten en bezwaren betreffende de geplaatste publicaties dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na hun verschijning. De opdrachtgever zal door vBridge op de hoogte worden gebracht door middel van schriftelijke bevestiging. Indien voornoemde klachten of bezwaren vBridge binnen de 8 dagen niet bereiken wordt de stilzwijgende goedkeuring van het geleverde goed en/of dienst verondersteld.

31. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden vBridge niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover vBridge de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

32. Belgisch recht

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten van de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst tussen vBridge en de opdrachtgever en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Gent behoren.